Státní pojištěnci platit nemusejíAugust 14, 2008December 29, 2014admin

Jsem zaměstnancem na částečný úvazek. Od 1. 7. do 31. 8. 2007 mám neplacené volno. Podle zaměstnavatele musím zdravotní pojištění za toto období neplaceného volna platit sám. Kromě zaměstnání mám ale „péči o osobu blízkou“ a v tomto případě za mě platí zdravotní pojištění stát. Musím za ty dva měsíce neplaceného volna platit zdravotní pojištění? Kolik, jakým způsobem a kdy? 
A. N., Vlašim

Za daných okolností pojistné platit nebudete. Při souběhu zaměstnání a zařazení mezi státní pojištěnce platí pojistné zaměstnanec (prostřednictvím svého zaměstnavatele) i stát. Zaměstnanec však nemusí dodržet minimální výši pojistného a ani nemusí platit pojistné za období neplaceného volna. Nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, stejně jako ztrátu tohoto nároku, má pojištěnec povinnost oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně. Oznamovací povinnost je osmidenní.

Pokud tedy patříte mezi státní pojištěnce a tuto skutečnost jste oznámil své zdravotní pojišťovně, váš zaměstnavatel v době, kdy vám poskytne neplacené volno, za vás pojistné na zdravotní pojištění odvádět nebude, protože jako státní pojištěnec budete patřit mezi osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Ten může být jako v tomto případě i nulový. Pojistné na zdravotní pojištění nebudete odvádět ani vy sám. Je ovšem třeba i zaměstnavateli doložit, že právo na zařazení mezi státní pojištěnce máte.

Podle současné legislativy (§ 7 odst. 1g zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je stát plátcem pojistného za ty, kdo jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a zároveň za osoby o ně pečující, což je i váš případ. Člověk pečující o jedince závislého na péči ve stupni II, III a IV uplatní nárok na zařazení mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, tiskopisem Oznámení pojištěnce a zároveň písemným potvrzením, které vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen vydat toto potvrzení osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti.